G Fam Black (@GFamThePirate) & Skinny Bonez Tha Godfatha (@SkinnyGodfatha) F/ Lateb (@LatebTheGod), Revalation (@RevalationOfEMS) & Mayhem (@MayhemOfEMS)- “Gods of War”