GIDDT (Go-Illa Down-N-Dirty Tribe) F/ Vic Shadez (@VicShadez), Meny Myndz (@Meny_Myndz) & Soulution – “Trilla-G”